Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Kalite Güvencesi Kapsamında Akademik Personel Memnuniyet Anketi

1- Cinsiyetiniz :
2- Değerlendirme Dönemi :
3- Üniversitede hizmet süreniz (yıl olarak) :
4- Biriminiz :
 1=Kesinlikle Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
1 2 3 4 5
5- Öğrenciler eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili karar alma süreçlerine katılmaktadır.
 
 
6- Her seviyedeki öğretim programı için hazırlanmış olan ve öğrenci bilgi sisteminde yer alan dersi bilgi paketleri (ders içerikleri vb.) sınıf içi uygulamalarla uyumludur. 
7- Program yeterliliklerine ulaşıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmalar bulunmaktadır. 
8- Kurumda programların tercih edilme oranları izlenmekte, uygun önlemlerle iyileştirmeler yapılmaktadır. 
9- Akredite olmak isteyen programlar teşvik edilmektedir. 
10- Farklı kültürleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler ve faaliyetler tanımlanmıştır. 
11- Disiplinler arası işbirliğine fırsat verebilcek seçmeli dersler tanımlamıştır. 
12- Seçmeli derslerin yönetimine ilişkin olarak uygun mekanizmalar kurulmuştur. (Örneğin seçmeli dersler koordinatörlüğü) 
13- Ödev, proje, dönem sonu sınavı gibi öğrencinin ilgili dersten almış olduğu nota katkısı bulunan değerlendirme uygulamalarıyla ilgili notlandırma dışında yeterli dönüt verilmektedir. 
14- Atama ve yükseltilme kriterleri, kurumun misyon ve hedefleriyle uyumludur. 
15- Akademik personelin rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlar kurum tarafından karşılanmaktadır. 
16- Sunulan hizmet ve desteklerin kalitesi, kurum tarafından güvence altına alınmıştır. 
17- Sosyal etkinlikler (sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler) kapsamında, akademik personele yeterli teşvik yapılmaktadır. 
18- Kurumun araştırmada öncelikli alanlarına yönelik politikaları, ulusal düzeydeki araştırma politikalarıyla uyumludur. 
19- Kurumun iç kontrol standartlarına uyum kapsamında bir eylem planı bulunmaktadır. 
20- Yönetim, kurum çalışanlarına yönelik olarak hesap verebilir. 
21- Yönetim, kurum çalışanlarına yönelik olarak şeffaftır. 
22- Mezun izleme sistemi ile mezunların istihdamları düzenli olarak takip edilmektedir. 
23- Ulusal veya Uluslararası öğretim elemanı hareketliliği desteklenmektedir. 
24- Kurum içindeki gelişmeler ve çalışmalar hakkında yöneticiler, belli aralıklarla bilgilendirme yapmaktadır. 
25- Akademik çalışmalara destek amaçlı kütüphane hizmetleri (basılı yayın, veritabanı, e-dergi, e-kitap, vd) yeterlidir. 
26- Öğretim elemanlarına araştırmaları için proje desteği sağlanmaktadır. 
27- Öğretim elemanlarına bilimsel etkinliklere katılım desteği sağlanmaktadır. 
28- Akademik personelin teşvik edilmesi kapsamında üniversite yönetimi yeterli desteği sağlamaktadır. 
29- Bologna Eğitim Sistemi uygulanması üniversitemizin tanınırlığını sağlamaktadır. 
30- Kalite Güvencesi kapsamında akredite olma yönündeki çalışmalar faydalı olmaktadır. 
31- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin kalitesi artmaktadır. 
0 %
Anketi Kaydetmek için %80 cevaplamalısınız.

Namık Kemal Üniversitesi © 2011 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı